Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2013

bananafish
3952 0c2e 420
Reposted fromursa-major ursa-major
bananafish
3968 0229 420
Reposted fromursa-major ursa-major
bananafish
3985 9515 420
Reposted fromursa-major ursa-major viakeepfit keepfit

March 19 2013

bananafish
bananafish
1827 ba45 420
Reposted fromkimeling kimeling
bananafish
3425 b8b2 420

Reposted frominajaa inajaa viamaczowka maczowka
bananafish
9271 c0f1 420
Reposted frommojagrapozorow mojagrapozorow viamaczowka maczowka

March 18 2013

bananafish
6393 aa5a
Reposted fromtheowiec theowiec viamaczowka maczowka
bananafish
3653 9844 420
Reposted fromverdantforce verdantforce viamaczowka maczowka
bananafish
3313 74aa 420
Reposted fromwatchmyback watchmyback viamaczowka maczowka
bananafish
4398 91a0
Reposted fromtashi tashi viamaczowka maczowka
bananafish
2892 f42c 420
Reposted fromCattleya Cattleya viamaczowka maczowka
bananafish
bananafish
Mascara, 1917
Reposted fromillusionist illusionist viamaczowka maczowka

March 17 2013

bananafish
6062 af26 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaczowka maczowka
bananafish
7571 91b5 420
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viasliwkowy87 sliwkowy87
bananafish
bananafish
bananafish
bananafish
Miłość jest wte­dy, kiedy chcesz z kimś
 prze­żywać wszys­tkie czte­ry po­ry ro­ku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osy­pane kwieciem bzy, a la­tem zbierać z tym kimś ja­gody... i pływać w rze­ce. Je­sienią ro­bić ra­zem po­widła i uszczel­niać ok­na przed wiat­rem. Zimą
po­magać przet­rwać ka­tar i długie wie­czo­ry, a jak już będzie zim­no, roz­pa­lać ra­zem w piecu.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromchwiloterapie chwiloterapie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl